Theo quy định của luật thuế Đài Loan lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan phải đóng thuế thu nhập.

I/Giải thích quan trọng về sắc lệnh thuế

  1. Trong cùng 1 năm nộp thuế, nếu cư trú tại Đài Loan không đủ 183 ngày, mà tiền lương lớn hơn 37875 thì nộp thuế 18%, nếu tiền lương nhỏ hơn 37875 thì nộp thuế 6%.

Cách năm sau được coi là 1 năm độc lập để tính thuế, số ngày cư trú được tính lại từ đầu, không liên quan đến năm trước cư trú bao nhiêu ngày, nếu không đủ 183 ngày thì vẫn phải nộp thuế thu nhập 18%.

  1. Chú ý :Nếu nghỉ phép về nước làm cho số ngày cư trú tại Đài Loan ít đi, có thể trở thành người phi cư trú (nghĩa là cư trú ở Đài Loan không đủ 183 ngày), nên trước khi xin nghỉ nghỉ phép về nước cần tính xem số ngày cư trú ở Đài Loan là bao nhiêu mới không ảnh hưởng đến quyền lợi của chính mình.